Εξειδικευμένα Προγράμματα

 

Πρόγραμμα
Ώρες σε ατομικό

Τιμή
ατομικού

Photoshop 15  15€/ώρα     
Corel Draw 12
Google Adwords 8
Joomla 12
HTML/CSS 15
Dreamweaver 12
Corel Draw 12
Quark XPress 10
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
(ΑΕΠΠ)
 60
2 ώρες εβδομαδιαίως

 

 

 

 

Site created by Manolis Marinakis